Inwestycje UE

Projekt nr: RPWP.01.05.02-30-0481/15 PT. BALMA PLUS biuro pełne innowacji

Projekt.: "BALMA PLUS biuro  pełne innowacji" nr RPWP.01.05.02-30-0481/15-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 1 "Innowacyjna o konkurencyjna gospodarka"

Działania 1.5. "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw"

Poddziałania 1.5.2 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki i regionu"

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Cele projektu:

Celem projektu jest:

Przejście do potokowego procesu produkcji jednostkowej, uruchomienie magazynu z rozkrojem płyt, oklejarką laserową i zarządzania zleceniami

  • Sprzedaż mebli BALMA PLUS, wzrost: zysku, udziału w rynku, gotówki
  • Zasadnicza zmiana procesu produkcji, poprawa produktywności i efektywności, wzrost konkurencyjności, poprawa BHP,
  • Wdrożenie innowacyjności procesowych, produktowych i nietechnologicznych,
  • Komercjalizacja wyników prac B+R,
  • Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Planowane efekty:

  • Utworzenie 2 nowych stanowisk pracy na stanowisku operatora magazynu płyt i pilarek, i operatora oklejarki CNC,
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 2 szt. 
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 3 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 2 szt.

Wartość projektu - 11 998 650,00 zł

Dotacja - 3 414 249,99 zł