KLAUZULA INFORMACYJNA HANDLOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest FABRYKA MEBLI BALMA S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, adres e-mail: iodo@balma.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione. Państwa dane możemy przekazywać Autoryzowanym Przedstawicielom Handlowym oraz Salonom Firmowym bądź też Przewoźnikom, z którymi mamy podpisane umowy o ochronie danych osobowych. Nigdzie nie sprzedajemy Państwa danych ani nie udostępniamy ich osobom nieuprawnionym

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,


6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:

a. realizacji umowy sprzedaży i posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),

b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),


7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.