Klauzula rekrutacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:


 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: FABRYKA MEBLI BALMA SA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne, nr KRS 0000097896 (dalej zwany „Administratorem”).

 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty pod adresem ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne lub drogą mailową pod adresem: iodo@balma.pl.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Joanny Boreckiej, e-mail: joanna.borecka@balma.com.pl.


 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

 

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. Rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań, związanych z rekrutacją.

 2. Realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 3. Wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych.

 4. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dochodzenia roszczeń.


 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 1. Art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 2. Art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji).

 3. Art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. 221 § 1KP oraz w przypadku przyszłej rekrutacji.


 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. Do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.


 

Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

 

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. Pracownikom i współpracownikom oraz osobom biorącym udział w procesie rekrutacji – upoważnionym przez Administratora.

 2. Organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa.

 3. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


 

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:

 1. Dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.

 2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych.

 3. Żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 4. Przenoszenia danych osobowych.

 5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 

Prawo do cofnięcia zgody

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Pana/Pani danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie zgody powinno nastąpić na adres mailowy: joanna.borecka@balma.com.pl.

 2. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fabrykę Mebli BALMA SA.


 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.


 

Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 

Inne

 

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

Pouczenie o cookies:

Pliki cookie wspierają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Wraz z naszymi partnerami możemy wykorzystywać je w celach analitycznych i marketingowych oraz aby dopasować treści reklamowe do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga Twojej zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie. Kliknij „Zarządzaj cookies” i zdecyduj o swoich preferencjach. Więcej o polityce cookies możesz przeczytać tutaj